Veiligheidsbeleid

Keukenregels en naar buiten gaan

Het is belangrijk dat kinderen naar de groei van zelfstandigheid weten wat er wel mag op de BSO en waar de grenzen liggen. De regels bij het gebruik van de keuken en het buitenspelen wordt aan de kinderen dagelijks uitgelegd om de veiligheid te garanderen.

Risico inventarisatie veiligheid

Jaarlijks wordt er een inventarisatie gemaakt van de mogelijke gevaren binnen en buiten de opvang door de pedagogisch medewerker en directie. Hierop aansluitend wordt er een Plan van Aanpak opgesteld om deze gevaren te mijden of verkleinen. De risico inventarisatie en het Plan van Aanpak kunt u inzien op de BSO groep.

Lees meer...

Gezondheidsbeleid

Ziektesymptomen

Twijfelt u of uw kind naar de BSO gebracht kan worden? Als u voor 08:00 uur in de ochtend opbelt kunt u dit bespreken met de pedagogisch medewerker of dit verstandig is. Als uw kind komt dan is het raadzaam om de symptomen van uw kind uitgebreid te beschrijven zodat de pedagogisch medewerker hier extra alert op is. Het is altijd aan te raden om uw mobiel aan te houden in het geval wij met u moeten overleggen. 

Lees meer...

Oudercommissie

De Oudercommissie van onze BSO bestaat uit minimaal 2 ouders en maximaal 4 ouders en behartigt de belangen van de ouders (en kinderen) van onze BSO.

De Oudercommissie:
- denkt mee over het pedagogisch beleidsplan en werkplan van de BSO
- kan, gevraagd of ongevraagd, advies geven aan de leiding of de directie
- heeft een verzwaard adviesrecht op diverse punten (art 2.17 wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)
- heeft instemmingsrecht op tal van beleidszaken
.

Lees meer...

Klachten

Als u ontevreden bent over iets betreffende de opvang van uw kind of de dienstverlening van BSO Padvinders B.V. dan horen wij dit graag. In de meeste gevallen is het raadzaam om uw ongenoegen te bespreken met de persoon die in eerste instantie verantwoordelijk is: de leidster of de directie. Mocht wij er onderling niet uitkomen, dan kunt u een beroep doen op ons Intern Klachtenreglement of als u direct uw klacht kwijt wilt bij een externe klachtencommissie dan kunt u zich richten tot: de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, telefoon 070 – 310 53 10.

Voor (telefonisch) advies en verdere vragen kunt u terecht bij www.klachtenloket-kinderopvang.nl of 0900 - 1877.

Deze procedure is vermeldt in ons Interne Klachtenreglement, welke u op de lokatie kunt inlezen.

Vanaf 2017 wordt jaarlijks (rond april), indien er klachten zijn ingediend over het voorgaande kalenderjaar, een Klachtenverslag opgesteld en per e-mail opgestuurd naar de GGD, Oudercommissie en de ouders. Ook is dan het meest actuele jaarverslag te vinden op onze website.

Als u hier klikt, kunt u het "Klachtenreglement" bekijken.

Jaarlijks wordt er van de klachten die via de externe procedure zijn afgehandeld, een openbaar verslag opgesteld, waarin het aantal en de aard van de door de geschillencommissie behandelde klachten worden opgenomen. Deze rapportage stuurt de directie van BSO Padvinders toe aan de inspectie GGD.
Meer informatie over de geschillencommissie kunt u vinden op de website: www.klachtenloket-kinderopvang.nl.

Hieronder treft u het overzicht van onze jaarverslagen:

'Jaarverslag klachtenregelingen 2015'