Keukenregels en naar buiten gaan

Het is belangrijk dat kinderen naar de groei van zelfstandigheid weten wat er wel mag op de BSO en waar de grenzen liggen. De regels bij het gebruik van de keuken en het buitenspelen wordt aan de kinderen dagelijks uitgelegd om de veiligheid te garanderen.

Risico inventarisatie veiligheid

Jaarlijks wordt er een inventarisatie gemaakt van de mogelijke gevaren binnen en buiten de opvang door de pedagogisch medewerker en directie. Hierop aansluitend wordt er een Plan van Aanpak opgesteld om deze gevaren te mijden of verkleinen. De risico inventarisatie en het Plan van Aanpak kunt u inzien op de BSO groep.

Meldcode

Onze buitenschoolse opvang hanteert een ’meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’. De meldcode beschrijft in de volgende situaties signalen van:

1. Huiselijk geweld of kindermishandeling

2. Kindermishandeling door een beroepskracht

3. Seksueel-grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling

De directie-staf en pedagogisch medewerkers in het gebouw zijn getraind in het herkennen van signalen en daar direct volgens de meldcode op te reageren.