Als u ontevreden bent over iets betreffende de opvang van uw kind of de dienstverlening van BSO Padvinders B.V. dan horen wij dit graag. In de meeste gevallen is het raadzaam om uw ongenoegen te bespreken met de persoon die in eerste instantie verantwoordelijk is: de leidster of de directie. Mocht wij er onderling niet uitkomen, dan kunt u een beroep doen op ons Intern Klachtenreglement of als u direct uw klacht kwijt wilt bij een externe klachtencommissie dan kunt u zich richten tot: de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, telefoon 070 – 310 53 10.

Voor (telefonisch) advies en verdere vragen kunt u terecht bij www.klachtenloket-kinderopvang.nl of 0900 - 1877.

Deze procedure is vermeldt in ons Interne Klachtenreglement, welke u op de lokatie kunt inlezen.

Vanaf 2017 wordt jaarlijks (rond april), indien er klachten zijn ingediend over het voorgaande kalenderjaar, een Klachtenverslag opgesteld en per e-mail opgestuurd naar de GGD, Oudercommissie en de ouders. Ook is dan het meest actuele jaarverslag te vinden op onze website.

Als u hier klikt, kunt u het "Klachtenreglement" bekijken.

Jaarlijks wordt er van de klachten die via de externe procedure zijn afgehandeld, een openbaar verslag opgesteld, waarin het aantal en de aard van de door de geschillencommissie behandelde klachten worden opgenomen. Deze rapportage stuurt de directie van BSO Padvinders toe aan de inspectie GGD.
Meer informatie over de geschillencommissie kunt u vinden op de website: www.klachtenloket-kinderopvang.nl.

Hieronder treft u het overzicht van onze jaarverslagen:

'Jaarverslag klachtenregelingen 2015'